...Odkial Adobe Flash Player?!

Nové aplikácie od SK a CZ developérov
aplikácie pre platformu Android

Poslaťod radusko00 » Pon 31. Dec 2012 21:56:57

ahojte ,som tu nový.kupil som si Samsung ACE S 5830i.Je to verzia systemu 2.3.6.A neviem odkiaal si mám donho stiahnút,a akú verziu Flash playeru,aby to frčalo bez problémov.dakujem vám. :shock: rado
radusko00
zelenáč
zelenáč
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Pon 31. Dec 2012 7:48:26
mobil:
tablet:

Poslaťod Stano36 » Pon 31. Dec 2012 22:07:45

Ahoj, pridávam ti aj návod ako nainštalovať
http://www.mojandroid.sk/android-aplika ... roid-navod

Tak som sa pozrel na to:

Otáz­ka: Som vlas­tní­kom smar­tfó­nu Sam­sung Ga­laxy ACE S5830i. Prob­lém je, že sa mi naň ne­da­rí nain­šta­lo­vať Ado­be Flash Player, kto­rý pot­re­bu­jem na správ­ne preh­rá­va­nie on-li­ne te­le­ví­zií. Vždy, keď sa ho po­kú­sim stiah­nuť zo strán­ky Ado­be, ob­ja­ví sa len in­for­má­cia, že ap­li­ká­cia je ne­kom­pa­ti­bil­ná. Ne­tu­ším, či je prob­lém v te­le­fó­ne ale­bo len nie­čo ro­bím inak, ako by sa ma­lo. Dá sa to ne­ja­kým spô­so­bom zdar­ne vy­rie­šiť?

Ide o dob­re zná­my prob­lém pou­ží­va­te­ľov stred­nej a niž­šej trie­dy smar­tfó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Jad­rom prob­lé­mu je star­ší a me­nej vý­kon­ný pro­ce­sor ARM vo ver­zii 6 (ARM11), kto­rý spo­loč­nosť Ado­be ne­zahr­nu­la me­dzi pod­po­ro­va­né mo­de­ly pre svoj Flash Player. Dô­vo­dom sú rôz­ne har­dvé­ro­vé kom­pli­ká­cie, kto­ré zne­mož­ňo­va­li je­ho pl­no­hod­not­né pou­ží­va­nie. Na pre­vádz­ko­va­nie Flash Playera tre­ba mať pro­ce­sor ARM vo ver­zii 7. Ten­to stav sa, sa­moz­rej­me, pou­ží­va­te­ľom von­kon­com ne­pá­čil, a pre­to ča­som vznik­li mo­di­fi­ká­cie, kto­ré ori­gi­nál­ny sof­tvér up­ra­vi­li tak, aby sa na te­le­fó­noch s pro­ce­so­rom ARM v6 mo­hol pou­ží­vať. Tre­ba pri tom pa­mä­tať na to, že nej­de o „op­ra­vu“, kto­rá by prob­lé­my s tým­to pro­ce­so­rom vy­rie­ši­la, ale o od­strá­ne­nie ochran­né­ho me­cha­niz­mu, kto­rý má in­šta­lá­cii za­brá­niť. Prob­lé­my te­da zos­ta­li. Mno­hí pou­ží­va­te­lia však up­red­nos­tňu­jú pou­ží­va­nie ta­kej­to ap­li­ká­cie, kto­rá nie vždy fun­gu­je na 100 %, pred ne­pou­ží­va­ním žiad­nej. Ak te­da má­te zá­ujem, mô­že­te ta­ké­to neo­fi­ciál­ne mo­di­fi­ká­cie vy­skú­šať. Ob­ja­vu­jú sa nap­rík­lad na fó­re fo­rum.xda-de­ve­lo­pers.com a dos­tup­né sú na stiah­nu­tie na tej­to ad­re­se: Adobe Flash Player Sú­bor si ulož­te nap­rík­lad na kar­tu SD, v te­le­fó­ne ho ot­vor­te po­mo­cou sú­bo­ro­vé­ho ma­na­žé­ra a nain­šta­luj­te. Ta­ký­to Flash Player v mno­hých ap­li­ká­ciách ne­bu­de vô­bec fun­go­vať, pri­čom pou­ží­va­te­lia toh­to rie­še­nia od­po­rú­ča­jú vy­uží­vať hlav­ne mo­bil­ný pre­hlia­dač Dol­phin HD. Dô­raz­ne upo­zor­ňu­je­me, že fun­kčnosť tých­to mo­di­fi­ká­cií nie je ni­ja­kým spô­so­bom ga­ran­to­va­ná a vo svo­jom te­le­fó­ne ich pou­ží­va­te vý­hrad­ne na vlas­tné ri­zi­ko.  

Osobne som to vyskúšal a nainštaloval. Výsledok je taký že www.mojevideo.sk video neprehrá ale na www.youtube.com už funguje.
Obrázok užívateľa
Stano36
Administrátor
Administrátor
 
Príspevky: 6847
Registrovaný: Pia 06. Máj 2011 13:55:10
Bydlisko: Kriváň
mobil: HTC U12+
tablet: Lenovo YT3-PRO

Poslaťod bam » Pon 07. Jan 2013 10:17:33

môžeš ešte skúsiť aj prehliadač Skyfire - https://play.google.com/store/apps/deta ... 3dzZXIiXQ..
ktorý prehráva flash na niektorých stránkach
HTC Desire Z
Android 2.3.7
CyanogenMod 7.2.0 RC2
52 MFLOPS
8GB class4
Obrázok užívateľa
bam
Administrátor
Administrátor
 
Príspevky: 762
Registrovaný: Pia 03. Júl 2009 23:31:44
mobil:
tablet:


Späť na Aplikácie

TOPlist